Pomoc rodzinom

W przypadkach losowych lub trudnej sytuacji finansowej rodziny dziecka chorego na serce Fundacja przyznaje pomoc finansową lub rzeczową. Aby uzyskać taką pomoc należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Oddziału. Wniosek skierowany do Zarządu Fundacji powinien być potwierdzony przez lekarza prowadzącego. Zarząd w krótkim czasie podejmuje stosowną decyzję. Pomoc ma charakter doraźny i jest przeznaczona przede wszystkim na umożliwienie dojazdu dziecka do Szpitala na hospitalizacje lub poradę, zakup leków, pokrycie świadczeń nie gwarantowanych przez NFZ np. TeleKardio oraz ewentualnie na pokrycie kosztów hotelowych najbliższej rodziny Dziecka. Dotyczy to dzieci hospitalizowanych w Oddziale Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Fundacja pomaga w ten sposób najuboższym rodzinom umożliwiając rodzicom dziecka przebywanie z nim podczas jego pobytu w Oddziale.
Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca
adres: 41-800 Zabrze, ul.Curie-Skłodowskiej 9. ,
Bank Śląski S.A. w Katowicach 0/1 Zabrze 96105015881000000200368462
email:info@sercedziecka.pl
  created by Junisoftex